Bookmark and Share

Pravidla CHNHL

Vydáno dne 16. 04. 2018 (2887 x přečteno)

Účast :

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

Rozsah soutěže :

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději před stanoveným začátkem soutěže.V odůvodněných případech mohou přítomní členové Rady CHNHL udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit max.200,-Kč za jedno soutěžní družstvo


 Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí

Termíny soutěží a čas zahájení soutěže se stanovují pomocí dohodovacího řízení a schody organizátorů. Pořadatel soutěže má právo si pro své soutěžní družstvo (pouze pro jedno) vybrat libovolné startovní pořadí. Zvolené startovní pořadí pořadatele má přednost před pevným pořadím družstev. Družstvo pořadatele a družstva s pevným startovním pořadím budou přednostně zadána do systému automatické rezervace před jeho spuštěním.

Při konečném sestavování startovní listiny před soutěží je pořadatel povinen dodržet pořadí z ukončené automatické rezervace na stránkách firesport.eu Družstva, která přijedou na soutěž bez rezervace, pořadatel zařadí na volná místa ve startovní listině postupně od začátku startovního pořadí. Pokud po uzavření startovní listiny zůstanou ve startovní listině ještě stále volná místa (neobsazení, neočekávaná neúčast družstva s rezervací), provede se sesunutí pořadí směrem k začátku startovní listiny tak, aby ve startovní listině nezůstala žádná volná místa. V případě, že sesunutí pořadí bude prováděno v oblasti vybraných pevných startovních pořadí, musí družstva s vybraným pevným startovním pořadím počítat s tím, že nebudou moci být jejich vybraná pevná startovní pořadí přesně dodržena.

 

Pořadatel je povinen zachovat posloupnost pořadí automatické rezervace. Je nutné vždy dodržet první (pokud si některý tým vybere číslo 1) a poslední(pokud si některý tým vybere poslední možné číslo rezervace) vybrané pořadí ze systému automatické rezervace. Možnost změny startovního pořadí je pouze po vzájemné domluvě dvou družstev s pořadatelem.

 Způsob provedení požárního útoku

    Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS a pravidel CHNHL, na sklopné terče. Stroj může být před pokusem nastartován. Na dráze jsou povoleny pouze značky umístěné pořadatelem a zkontrolovány  radou CHNHL.

Stroj

    Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem. Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně 2,5 závitu. Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.

Pro kategorii PS12, stroj s obsahem válců do 1200cm3, může být namátkově zkontrolován rozhodčím na přípravné základně.

Sání

    Savice – délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm. Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu. Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek). Koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35mm (na straně se závitem se délka náběhu měří včetně závitu, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany drážky pro těsnění). Koš s funkční klapkou, s ovládáním umístněným vně pláště. Velikost ok v sítu koše může být max. 5x5 mm. Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu, bez dodatečného vnitřního vedení. Koš musí být našroubován před ponořením do vody, savice musí být sešroubovány. V PŘÍPADĚ , ŽE KOŠ SPADNE DO KÁDĚ PŘED NAŠROUBOVÁNÍM , NENÍ TO PROVINĚNÍ PROTI PRAVIDLŮM. KOŠ SE MUSÍ VYNDAT A NAŠROUBOVAT PŘED PONOŘENÍM. SAVEC SE VŠAK PŘED NAŠROUBOVÁNÍ KOŠE NESMÍ DOTKNOUT VODNÍ HLADINY.  Koš musí být našroubován po vytažení z vodního zdroje. Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o maximální tloušťce 10 mm.

Útočné vedení

    Požární útok se provádí bez přetlakového ventilu. Plošné měření se provede dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C" min. šířka 42 mm, hadice "B" min. šířka 65 mm. Délka hadic min. 19 m .

Délka hadice se měří včetně půl- spojek ( bez ozubů) Kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně. Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Mezi ozuby půlspojek musí být viditelná mezera. ( Půlspojky se nesmí dotýkat )Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění a přídavného držáku! Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Čárou stříkání se rozumí čára o výšce max.20mm nad zemí a délce min. 7m. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země.

 

Výstroj soutěžících

Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. K provedení požárního útoku jednotná ústroj -Tričko musí být zastrčené do kalhot. Obuv pracovní nebo sportovní , připouští se tretry, kopačky se nepřipouštějí. Opasek lehký kožený mim.40 milimetrů široký nebo jiný používaný v pož. ochraně.¨

     Ochranná přilba schváleného typu dle pravidel PS .(bez jakýchkoliv dodatečných úprav). ČLENOVÉ DRUŽSTVA NEMUSÍ MÍT PŘILBY JEDNOTNÉHO TYPU.

Přídavné osvětlení a kamera umístěná na výstroji soutěžících je povolená.

 

Důležité informace

 V případě účasti více než 30 týmů v soutěži, bude probíhat soutěž jen jednokolově !!!

Protest musí být podán na formuláři dle pravidel PS. Formulář bude k dispozici u velitele soutěže. Soutěžní týmy mohou začít s přípravou základny, již po odpojení B hadice od stroje !!! Délka přípravy na základně 4 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní.

 V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny. Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra

„Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start). Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, při přerušení pokusu Radou CHNL nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny. Dojde-li k pádu nářadí na základně po jejím uzavření (od počátku povelu „Na místa, připravte se!“) nebo po vypršení časového limitu pro přípravu základny, bude pokus přesto odstartován.

Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.

Rozhodčí budou označeni - vestou CHNHL Soutěžící může zastávat funkci rozhodčího základny nebo startéra. ROZHODČÍ NA PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNĚ PROVEDE KONTROLU VÝSTROJE A ÚSTROJE SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA.

 

 Protesty a odvolání

   Protesty se řídí pravidly PS, podávají se hlavnímu rozhodčímu. Podání protestu max. do 10 min. po provedení sporného útoku a je podmíněno kaucí 1000,- Kč. Protest musí být podán na formuláři dle pravidel PS. Formulář bude k dispozici u startéra soutěže. Při podání protestu bude neprodleně svolána rada CHNHL a o tomto informována. O uznání-neuznání protestu rozhoduje hlavní rozhodčí, v případě neuznání protestu je odvolacím orgánem rada CHNHL. Kauci přejímá hlavní rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno. Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací.

Při odvolání převezme kauci zástupce rady CHNHL Je-li odvolání uznáno, kauce se ihned vrací. Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá rozhodčí nebo člen rady po nabytí práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace. 

 

 Měření času

    Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila nejméně na dvě desetinná místa. Časomíra musí být funkční 30. min před stanoveným začátkem soutěže, překontrolována radou CHNHL. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí nebo monitorem. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny. Při selhání časomíry je povinností pořadatele zajistit náhradní časomíru a její zprovoznění do 30 minut. Pokud tato podmínka nebude dodržena, o bodování soutěže rozhodne rada CHNHL přímo na místě. Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinací obou způsobů). 

Startování

    Povely „Na místa, připravte se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.). Startování musí být prováděno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem. K dosažení maximální objektivity je povinně zavedena pozice pomocného startéra, který na úrovni startovní čáry sleduje a hlídá případný pohyb soutěžících mezi povelem „Pozor!“ a startovním výstřel.

Hodnocení jednotlivých soutěží

   Soutěž probíhá dvoukolově, lepší dosažený čas se započítává do celkového hodnocení. Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení CHNHL takto:

Bodování od ročníku 2020 stejné pro všechny kategorie

Místo                  bodů         

1. místo                21                      

2. místo                18                     

3. místo                16                  

4. místo                15                     

5. místo                14                    

6. místo                13                    

7. místo                12                    

8. místo                11                  

9. místo                10                  

10. místo               9

11. místo               8

12. místo               7

13. místo               6

14. místo               5

15. místo               4

16. místo               3

17. místo               2 

18. místo               1

 

 

Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.    

Zápůjčky

Soutěží se v kategoriích muži, ženy. Za kategorii mužů mohou startovat družstva doplněná ženami. V kategorii žen smí startovat pouze ženy, muž smí soutěžit v družstvu žen a to pouze na pozici strojník!!!

Každé družstvo si smí zapůjčit jen jednoho soutěžícího z jiného družstva (závodník může startovat v soutěži max. za 2 družstva) a může během soutěže půjčit libovolný počet závodníků. Tato skutečnost musí být písemně vypsána na přihlášce. Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže vyloučeno a v celkovém hodnocení mu bude odečten maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat. Půjčený musí běžet ve svém dresu, tj. v dresu týmu, ve kterém je do soutěže přihlášen.

V případě že dojde v družstvu během prvního útoku ke zranění soutěžícího. Může si toto družstvo zapůjčit na druhý pokus ještě jednoho závodníka, který bude dodatečně dopsán do přihlášky k soutěži.

 

 

Celkové vyhodnocení CHNHL v PÚ

    Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada CHNHL ihned po skončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.

 Práva a povinnosti Rady CHNHL

Práva

    Vyžadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo nezapočítat výsledky do pořadí CHNHL. Člen Rady má právo přerušit pokus před odstartováním u příslušného rozhodčího v případě pochybnosti o dodržování pravidel CHNHL. Po přerušení nesmí být manipulováno s nářadím. Může být zastavena stříkačka. Následně bude svolána Rada CHNHL. Rada CHNHL má právo přeřadit, odvolat nebo vyloučit ze soutěže pracovníky, rozhodčí nebo soutěžící (družstvo) zejména pro nepřístojné a nesportovní chování, a pro vážné nedostatky v jejich činnosti a nebo při porušení pravidel, má právo opravit pochybení rozhodčího nebo uznání protestu.

 

 Povinnosti

    45 min. řed zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech. Na závodech musí být přítomni minimálně 3 členové Rady CHNHL.Pro platné rozhodnutí Rady CHNL je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů. Předat vestu pro označení rozhodčích spolu s měřícími přípravky pořadatelům soutěží. Zajistit značky pro vytýčení soutěžní dráhy.

 Podmínky pro pořadatele soutěže

Minimálně 2 hodiny před začátkem soutěže musí být připravená trať, včetně funkční časomíry. 15 minut před stanoveným začátkem soutěže musí být vyvěšena veřejně přístupná tabule startovního pořadí družstev. Startovní listina musí být sestavena podle zásad uvedených v Pravidle IV. Termíny, začátky soutěží, rezervace a startovní pořadí. Pořadatel má povinnost zajistit pro soutěž rezervní časomíru, aby při poruše, co nejdříve zajistil opětovné pokračování soutěže.

Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena. Zajistí prostor pro zasedání Rady CHNHL. Pořadatel zajistí 45 minut před stanoveným začátkem soutěže informativní schůzku Rady CHNHL a rozhodčích

Čára nástřiku, startovní čára – výška max. 20mm nad zemí, minimální délka 7m.  Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,80m, šířku min. 0,90m Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek, o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit.  Po dobu útoku nebude nádrž (káď) doplňována vodou. 

 

Vyhlášení výsledků musí být provedeno do 30 - ti minut po skončení posledního útoku. Soutěžní družstva mužů, která se umístila na 1.-10. místě a soutěžní družstva žen, která se umístila na 1.- 5. místě budou odměněna věcnými cenami.

Rozhodčí

Hlavní rozhodčí - rozhodčí základny, startér, pomocník startéra, rozhodčí nádrže (kádě), rozhodčí přípravné základny, rozhodčí na měření délky hadic, rozhodčí u čáry nástřiku. Funkce Hlavního rozhodčího může být sloučena s funkcí rozhodčího nádrže.

Plošina (základna) pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí má rozměr 2x2m, je vysoká 0,10m.  Předat výsledkové listiny zástupcům Rady CHNL ihned po skončení soutěže.

Pořadatel zašle výsledkovou listinu nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže na adresu redakce@firesport.eu v elektronické podobě. Vzor formuláře, který musí pořadatel vyplnit a odeslat, je na adresu : chnhl@email.cz